fb新功能 快速自製Baby专属相簿fb新功能 快速自製Ba

fb新功能 快速自製Baby专属相簿fb新功能 快速自製Ba

Facebook 今日为部分家长带来惊喜,讲明係部分,因为测试时发现未係人人有,小记的fb就无,但身边有几位已婚和有囝囡的同事都有(哭 T.T),呢个新功能叫「Scrapbook」。

Scrapbook 即係剪贴簿,设计概念源于 fb 的产品经理 Dan Barak,他发现大部分相片是屋企的囝囡,但呢堆相片横跨几个相簿,当想做囝囡的「细路专辑相簿」时,就要逐个相簿搜寻,咁做实在十分浪费时间。聪明的Dan即刻搵团队帮手做个统计,计算左过半数的人都係咁,得出结论,即係人民有需要的服务啦!就係咁 Dan 团队设计一个以 Tag 做筛选的相簿工具,聪明的读者係咪一讲就明佢搅紧乜啦~

其实 Scrapbook 在 2014 年 3 月已大功告成,但最初係有限制地区使用。今日开始,香港用户亦有机会陆续使用,好彩的幸运儿,应该会可以係「关于」→「家人和感情状况」,开始建立孩子的剪贴簿。

要提醒大家的是,启动呢个功能:
1. 记得要先建立一个和你有关係的囝囡名。
2. 上面个名,必需要你亲自承认双方的关係,按 fb 目前设定,只可以择「儿子」和「女儿」。
3. 有涉及囝囡的相,记得好好咁设定「私隐」。
4. 观念虽然係咁,但实际测试后发现,非人物都可以设定为「儿子」和「女儿」,即係宠物、玩具等都得。
5. 可以设定伴侣落去一齐整相簿,同样係你指定的伴侣,但可以指定几人呢?笔者就无试。

Scrapbook

fb新功能 快速自製Baby专属相簿fb新功能 快速自製Bafb新功能 快速自製Baby专属相簿fb新功能 快速自製Bafb新功能 快速自製Baby专属相簿fb新功能 快速自製Ba只有拥有儿子和女儿才会有「新增剪贴簿」功能。设定完基本的儿子和女儿资料,就可以「开始使用」剪贴簿功能。开始使用前,fb 会说明基本的权利,只有你和伴侣可以标注属于儿女。   fb新功能 快速自製Baby专属相簿fb新功能 快速自製Bafb新功能 快速自製Baby专属相簿fb新功能 快速自製Ba 若未设定伴侣的关係,现在可以新增和设定二人关係。完成后,再进入相簿,就会有新增儿女为名的相簿,被标注的相片自动出现。